Html/Css/Js - jQuery只修改元素中的文本,不修改元素中的其他元素

官方出品:鸿宇科技
鸿宇论坛:bbs.hongyuvip.com
鸿宇QQ群:90664526
技术QQ号:1527200768
<span>
<img src="test.png">
string
</span>

jQuery修改方法:
 
$("span").contents()[1].textContent = "new string";
* 数字1表示从0开始,文字所在的元素位置,0是img图片标签元素,1是文字元素
 
修改后的结果
 
<span>
<img src="test.png">
new string
</span>

 
 
 

0 个评论

要回复文章请先登录注册